Lidmaatschap

Informatie nieuwe leden

Voorwaarden om lid te worden, zoals opgenomen in het Huishoudelijk Reglement van de coöperatie PsyZorg Zuidoost Brabant.

II Lidmaatschap

Artikel 2: Toelatingsvoorwaarden

1. Leden zijn ELP®, GZ psychologen, Orthopedagogen generalist, Kind en Jeugd psychologen en Psychotherapeuten (BIG-geregistreerd) werkzaam in de BGGZ en bij voorkeur lid zijn van de LVVP, die voldoen aan de kwaliteitsvoorwaarden die aan het lidmaatschap van de LVVP verbonden zijn (kwaliteitsbeleid) waaronder intervisiebeleid, permanente nascholingsbeleid en voldoen aan de eisen aan de praktijkvoering).

2. Leden zijn verplicht tot samenwerking met de contractpartners van de zorggroep, voor het aangaan van samenwerking met nieuwe contractpartners is instemming van de ALV nodig.

3. Leden werken mee aan kwaliteit verhogend onderzoek van de zorggroep.

Artikel 3: Aanmelding

1. Een verzoek om aanmelding van PsyZorg Zuidoost Brabant gebeurt schriftelijk bij het bestuur.

2. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een kalenderjaar en stilzwijgend verlengd.

Artikel 4: Contributie

1. De ALV kan jaarlijks een financiële bijdrage van de leden vaststellen. De ALV kan daarbij de leden in categorieën indelen. De bijdrage van een rechtspersoon wordt bepaald door het aantal BIG-geregistreerde psychologen, orthopedagoog-generalisten, kind & jeugdpsychologen en psychotherapeuten die zij in dienst hebben werkzaam in de BGGZ. Waarbij de basiscontributie (praktijk en één BIG-geregistreerd lid) € 900,- bedraagt en de overige lidmaatschapsgelden bepaald worden door middel van een staffelsysteem. Nieuwe leden betalen eenmalig een entreegeld van € 500,-.

2. Bij inschrijving van een nieuw lid tijdens het kalenderjaar kan de financiële bijdrage naar rato worden berekend. Dit ter beoordeling aan het bestuur.

3. De financiële bijdrage wordt in 2 termijnen geïnd middels een automatische incasso; in januari en in juni.

4. Voor de totale contributie geldt een plafond van maximaal 10 leden. Voor eventuele buitengewone leden (zie art. 18 pagina 5) geldt dat het totaal aantal uren wordt opgeteld en vervolgens staat 1 FTE gelijk aan 1 lid.

VI Bijzondere lidmaatschappen

Artikel 18: Voor bijzondere groepen is een speciaal lidmaatschap met een afwijkende contributie. Deze leden hebben geen stemrecht en ontvangen geen vergoeding voor deelname aan de werkgroepen.

1. Buitengewoon lid kunnen worden: GZ-psychologen in opleiding, Basis-psychologen werkzaam in de BGGZ en universitair studenten Psychologie. Zij genieten dezelfde voordelen als de BIG-geregistreerden en worden derhalve ook meegenomen in de staffelberekening, waarbij aangetekend wordt dat zij voor 50% meegenomen worden in de staffelberekening per FTE (zie bijlage).

2. Studenten die stage lopen bij leden van de zorggroep mogen gratis deelnemen aan bijeenkomsten van de zorggroep.

3. Ereleden: vrijgesteld van contributie.


Contributiestaffel:

     
Staffel (€) Leden (*) per praktijk Contributie per praktijk
900 1 900
     
  2 1.300
400 3 1.700
  4 2.100
     
  5 2.300
350 6 2.650
  7 3.000
     
  8 3.000
300 9 3.300
  10 (**) 3.600
     

(*) Definitie van leden, conform statuten artikel 4 lid a t/m e.

(**) Praktijken met meer dan 10 leden betalen niet meer dan €3.600 per jaar aan contributie. Het zogenaamde 'plafond'.